Stichting ANV-Fondsen

ANBI

Fiscaal nummer

802547564

Contactgegevens

Stichting ANV-Fondsen
Paleisstraat 9
2514 JA  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

F.Ch.M. Tilman (voorzitter)
M. van Scherpenzeel (secretaris)
Jhr. C.W.A.A. Röell (penningmeester)

Raad van toezicht

H.L.M. De Baets
J. van Marle
M.A.H.P. van Stiphout
jhr. M.L.E. Storm van ‘s-Gravesande

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

De Stichting ANV-Fondsen heeft geen personeel in dienst.

Leden van vakjury’s krijgen een vergoeding per juryopdracht van 500,00  tot 800,00 euro en komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling

  • het beheren en administreren van fondsen van het ANV, met dien verstande dat het Visser-Neerlandiafonds dient te worden beheerd in overeenstemming met de Testamentaire Last en zodanig dat de kosten van het beheer op jaarbasis niet een/achtste van de zuivere inkomsten van het Visser-Neerlandiafonds te boven mogen gaan;
  • het beheren en administreren van fondsen van derde partijen, die een doel nastreven dat nauw aansluit bij dat van het ANV
  • het besteden van fondsen of de revenuen daarvan in overleg met het ANV

alles in de ruimste zin.

Formulier publicatieplicht ANBI 2022