ANV zoekt partner voor onderzoeksopdracht hoger onderwijs

Het ANV zoekt een partner met aantoonbare ervaring op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek en van communicatie om voor twee jaar samen te werken. Thema: “Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs”.


Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) is een vereniging naar Nederlands recht die streeft naar een nadere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op alle gebied. Met name ijvert zij voor integratie op het gebied van taal en cultuur in de ruimste zin van het woord.

Om het debat over deze thema’s op een geïnformeerde manier aan te zwengelen wil het ANV voor een periode van twee jaar samenwerken met een externe partner op het gebied van onderzoek en communicatie.

Wie?

De partner waarnaar het ANV op zoek is, heeft aantoonbare ervaring op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek en van communicatie. De partner kan zowel een onderneming als een non-profitinstantie zijn.

Wat?

De beoogde samenwerking omvat drie onderdelen, in afnemende orde van belang:

 • het opstellen van een onderzoeksnota over het voorgestelde thema (zie: Waarover);
 • het organiseren en begeleiden van de communicatie over de resultaten van het onderzoek, inclusief het gericht bekendmaken ervan bij media en beleids- en opiniemakers;
 • het organiseren van een evenement waarop de resultaten van het onderzoek worden voorgesteld aan een breder publiek en waarop beleids- en opiniemakers in debat gaan over het thema. De organisatie omvat zowel het inhoudelijke als het logistieke aspect van het evenement.

Waarover?

Voor de periode 2017-2018 stelt het ANV het thema “Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs” voor. Het ANV wenst gedocumenteerde beleidssuggesties te kunnen doen met betrekking tot initiatieven die gezamenlijk kunnen worden genomen door de bevoegde instanties in Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de internationalisering van het hoger onderwijs, met het oog op een grotere aantrekkelijkheid van het Nederlandstalige hoger onderwijs voor buitenlandse studenten en onderzoekers.

In dit kader dienen minstens de volgende vragen behandeld te worden:

 • Welke initiatieven bestaan er reeds op het vlak van Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs? Dit dient zowel op institutioneel niveau als op het niveau van de individuele onderwijsinstellingen (of hun onderdelen – faculteiten, departementen enz.) te worden onderzocht.
 • Hoe situeren Nederland en Vlaanderen zich op dit vlak tegenover vergelijkbare buitenlandse onderwijsspelers? Welke factoren verklaren de relatieve voorsprong c.q. achterstand van Nederland en Vlaanderen?
 • Is Nederlands-Vlaamse samenwerking op dit terrein wenselijk? Biedt die een meerwaarde ten aanzien van een nationale, of Europese aanpak?
 • Kan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) op dit terrein een rol spelen, en is dat al dan niet wenselijk? Zijn er andere spelers die een coördinerende rol op zich kunnen nemen?
 • Is het aanbevelenswaardig en mogelijk het bedrijfsleven te betrekken in een gecoördineerd internationaliseringsbeleid? Is het zinvol meer in te zetten op de combinatie van voortgezette studies in de Lage Landen met stages bij bedrijven?
 • Kunnen er al dan niet lessen worden getrokken uit buitenlandse voorbeelden, onder meer de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)?
 • Welke factoren kunnen deze vorm van samenwerking bemoeilijken?

Hoe?

Uw kandidaatstelling wordt uiterlijk op 30.09.2017 verwacht op onderstaand adres.

Het ANV zal de partner selecteren op basis van de volgende criteria:

 • prijs;
 • aantoonbare ervaring op elk van de terreinen die relevant zijn voor de opdracht;
 • kwaliteit van het plan van aanpak.

De selectie zal gebeuren door een gemengde jury, waarin bestuursleden van de vereniging en externen zetelen. De jury zal na de toekenning van de opdracht optreden als begeleidingscommissie met het oog op de voortgangsbewaking; de commissie moet instemmen met de door de partner gedane voorstellen, vooraleer die kunnen worden uitgevoerd.

Elke kandidaat zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de jury, met het oog op een optimalisering van het aanvankelijke voorstel. Daarbij geldt de regel dat de jury interessante ideeën van kandidaten kan delen met andere kandidaten, op voorwaarde dat dit effectief in twee richtingen gebeurt (‘do ut des’-principe).

De intellectuele rechten over het resultaat van het partnerschip berusten bij het ANV, behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak.

Hoeveel?

Het beoogde budget voor dit partnerschap wordt door het ANV begroot op € 25.000 (exclusief btw), exclusief de logistieke kosten van het evenement waarop de onderzoeksresultaten zullen worden voorgesteld (onderdeel 3 van de opdracht).

Meer informatie?

ANV
Binckhorstlaan 36/M3.11
2516 BE Den Haag
telefoon: + 31 (0) 70 324 55 14
e-mail: info@anv.nl

Printversie